Postimees nr. 235  - Tartu 11. okt. 1994 lk. 14

 

 

                Eesti keel, tehnoloogia ja tulevik

 

                   Olelusvõitlus keelte vahel

 

Vaevalt oli eesti keel pääsenud vene haardest, kui keelekaitsjad hakkasid

hoiatama inglise ja soome keele pealetungi eest. Kas tegemist on paranoiliste

puristide hädaldamisega või on eesti keel tõepoolest nii väeti, et teda

tuleb kaitsta ohtlike välismõjude eest? Ja kuidas seda teha? Kas

tänavasiltidelt kirillitsat üle võõbates, ausambaid püstitades või "bistro"

lõppu "o"-d kirjutades?

 

Keel, nagu kõik muugi siin evolutsioneeruvas maailmas, on pidevalt

mitmesuguste mõjurite meelevallas ja võistleb konkurentide - teiste keeltega.

Edukamad keeled laiendavad oma areaali ja kasutussfääri. Areaal on keele

ulatus "laiuti", s.t. inimeste arv, kes keelt räägivad. Kasutussfäär on

keele ulatus "sügavuti", s.t. valdkonnad, milles keel käibib - nt. köök,

kool, parlament. Keel, mille kasutussfäär on kitsam kui konkurentidel, ei

suuda oma areaali assimileerimise kaudu suurendada; ennemini see väheneb.

Eesti keel oli sajandeid "köögikeeleks" ja 5% elanikkonnast - baltisakslased -

ei assimileerunudki.

 

Keelte arengut ning võistlust ei saa vaadelda lahus tehnoloogia arengust.

Mõnituhat aastat tagasi leiutati teadete edasiandmiseks uus tehnika - kiri -

ning ainsad meieni jõudnud keeled tollest ajast on need, mida kirjutati.

 

Olulise tegurina lisandus keelte arengusse trükkimise leiutamine Hiinas 10.

sajandil, mille tegelik mõju algas 14. saj.-l Gutenbergiga. Kõik keeled ei

jõudnud trükki. Need, mis jätsid kasutamata uue tehnoloogia võimalused,

langesid dialektide tasemele.

 

Põhja-Eesti murre, saanud valdavaks kirjakeelena, on praeguseks täiesti

valdav ka kõnekeelena. Berberitel, kes asustasid Põhja-Aafrikat juba Vana-

Egiptuse ajal, ei olnud oma kirja. Araablastel, kes asusid Põhja-Aafrikasse

9-10. saj.-l, oli. Tänapäeval kõneleb araabia keelt Aafrikas 100 milj.

inimest; berbereid on 5 miljonit, nad kasutavad araabia kirja ja on kõik

kakskeeled.

 

                        II Gutenbergi efekt

 

Praegu elame me uue tehnoloogilise muutuse ajal, mis mõjutab keeli võib-olla

rohkemgi kui Gutenbergi leiutis omal ajal. Euroopa Ühenduses on arvuti ja

tekstiredaktoriga töötavaid inimesi rohkem kui neid, kes töötavad

põllumajanduses. Üle 2/3 tööjõust ehk 100 milj. inimest kasutab oma töös

tekste, jooniseid, graafikuid, mille aluseks oleva füüsilise reaalsusega ei

ole neil mingit kontakti. Informatsioonil põhinevad tegevused on jõukuse

loomise ja jaotamise seisukohalt muutunud keskseiks; USA, Jaapan ja Lääne-

Euroopa on jõudnud info-ühiskonda.

 

Aga mis keeles infovahetus toimub? USA ja Jaapan on ükskeelsed, aga Lääne-

Euroopa mitte. Eesti keel on võrreldes saksa ja prantsuse keelega sama halvas

olukorras - ta ei ole inglise keel. Nende kõigi kasutussfäär on info-ühiskonnas

oluliselt kitsam kui inglise keelel, mis omakorda annab nende keelte

kõnelejatele halvema positsiooni majanduslikus võistluses.

 

Antud situatsioonile võib reageerida kahel vastandlikul moel. Esiteks võib

proovida oma emakeele jaoks luua info-tehnoloogilisi vahendeid, mis annaksid

selle keele kõnelejatele võrdsed võimalused info-vahetuses osalemiseks, nagu

omal ajal loodi tähestik ja kiri. Aga võib ka loobuda tehnoloogia

kohandamisest - suhtuda asjasse nii, nagu berberid omal ajal kirja.

 

Eesti keel kohaneb info-ühiskonnaga vaevaliselt. Kinodes küll on filmidel

subtiitrid, aga videolaenutuse filmide puhul on eestikeelsed subtiitrid

pigem erand kui reegel. Satelliidi-tv kanalid on kõik ilma eestikeelse

teletekstita. Eestikeelseid arvutiprogramme praktiliselt ei kasutata. Eesti

täpi-tähtedega klaviatuur ja vastavad ðriftid ilmusid alles mõni aasta

tagasi; arvutivõrkudes liikuvate tekstide puhul ei või praegugi veel kunagi

teada, milliseks sodiks täpi-tähed adressaadini jõudes muutuvad. Enamikul

poes müüdavatel kaupadel puudub eestikeelne juhend. Eestlane, kui ta on

informatsiooni suhtes veidigi nõudlikum, ei saa Eestis oma emakeelega hakkama.

 

Ehk paneb turg need asjad paika? On ju siiski olemas inglise-eesti sõnastik

arvutis, eesti sõnade õigekirja kontrolliv programm, Eesti ettevõtete andmebaas

disketil, Express-hotline infoteenistus - kui mainida mõningaid uuele

tehnoloogiale tuginevaid kommertsettevõtmisi. Seda on siiski vähe, võrreldes

Lääne-Euroopaga. Aga sealgi on leitud, et ainult turumõjuritele lootma

jäädes muutuvad saksa ja prantsuse keel teise-, taani ja kreeka keel aga

kolmandajärguliseks. See tekitab raskusi majandusliku koostöö korraldamisel

ja vastuseisu Euroopa integreerumisele. Järelikult tuleb kulutada vahendeid

keeletehnoloogiliseks uurimis- ja arendustööks, seda nii rahvuslike programmide

raames kui raha EÜ siseselt ümber jagades, et tagada väiksemate keelte võrdne

tase suurematega. Enamgi veel: COPERNICUS-projekti raames saavad ka Kesk- ja

Ida-Euroopa riigid osa EÜ rahadest, kui nad koostöös Lääne partneritega oma

keeltele tehnoloogilist tuge soovivad luua. Üheks konkreetseks näiteks on EÜ

rahadest korraldatav seminar keeletehnoloogia tutvustamiseks balti riikides,

mis toimub 10-11. nov. Riias.

 

                       Keeletehnoloogia

 

Tüüpilisemaid rakendused, milleks keeletehnoloogiat vajatakse, on järgmised.

 

1. Automaatsed õigekirja-, grammatika- ja stiilikorrektorid,

mis on lülitatavad igasse teksti- ja dokumendiloomesüsteemi.

 

2. Ulatuslik mitmekeelsete, kogu ühiskonda katvate

arvutiteenuste süsteem. See tähendab, näiteks, et arvuti peab

olema võimeline vastu võtma eesti keeles küsimusi

momendihindadest eri poodides, piletitellimusi, kohtade

reserveerimise korraldusi jm. ülesannete formuleeringuid, andma

nõu, diskuteerima. Ja seejuures hankima vajaminevat infot ka

muukeelsetest andmebaasidest.

 

3. Vahendajasüsteemid, mis tõhustavad inimeste

omavahelist suhtlemist (elektronpostist telekonverentsideni).

Eeskätt tuleks siin nimetada elektronposti, mis on muutunud

asendamatuks näiteks teadlastele, aga on populaarne ka

ärimeeste hulgas. Eestis on elektronpost jõudnud juba ka

paljudesse koolidesse, andes õpilastele võimaluse suhelda

eakaaslastega kogu maailmast, praegu kahjuks küll valdavalt inglise keeles.

 

Kirjeldatud programmide realiseerimiseks on keelt ennast vaja

käsitleda ja kirjeldada hoopis teisiti kui inimesele. On vaja

luua formaliseeritud keelekirjeldusi, arvutisõnastikke,

tekstiandmebaase, mida võidaks lülitada suvalisse rakendussüsteemi.

Odavast paberi- ja pliiatsitehnoloogiast muutub niisugune

keelekäsitlus kalliks infotehnoloogia osaks.

 

Sellel on kahtlemata oluline ja märgatav tagasimõju keelele endale. Kuid

enne, kui seda mõju kahjulikuks või

ohtlikukski tembeldada (standardiseerimine!, lihtsustamine!...),

tuleb meeles pidada, et toimimine

infoühiskonnas on üks keele püsimajäämise eeldusi. Ka kiri

tõi kaasa suuri muutusi keelekasutuses võrrelduna kõneldud

keelega, aga kas keeled tervikuna ja neile

baseeruvad rahvuskultuurid jäid sellepärast vaesemaks?

 

Me suhtume üleolekuga pärismaalastesse, kes ei oska lugeda ning on kinni oma

traditsioonilises elulaadis. Aga kas eesti keel suudab üle minna järgmisse

info- ja keeletehnoloogilisse faasi - "paberipõhisest" kultuurist

"arvutipõhisesse"? Kas eesti keel saab kuuluma nende keelte hulka, mille kõnet

arvuti tekstiks muudab ja teksti kõneks; keeleks, milles saab tellida

Prantsusmaalt kaupa või vestelda jaapanlasega, ilma et peaks oskama midagi

muud peale eesti keele, kuna arvuti tõlgib automaatselt?

 

                   Alustama peab kohe

 

Arvutioskus on info-ühiskonnas midagi nii elementaarset ja enesestmõistetavat,

et see ei tohi olla sõltuv inglise keele oskusest, nagu ta praegu Eestis

paraku on. Seega esmajärjekorras tuleks teha järgmist:

 

1. Panna arvutifirmade maksud ja litsentsid mingil moel sõltuvusse sellest,

milline on nende poolt müüdava, loodava ja õpetatava tarkvara eestindatuse

aste.

 

2. Korraldada konkursse eestikeelse tarkvara loomiseks ning võõrkeelse

kohandamiseks eesti keelele:

 

2.1. Eestindada operatsioonisüsteemide ja laialt kasutatavate

programmipakettide - andmebaasisüsteemide, tabelitöötluse - programmid ja

tõlkida juhendid. Muide, kas viimast ei nõua ka keeleseadus?

 

2.2. Eestindada dokumenditöötlus. Lisaks menüüde ja juhendite tõlkimisele

tuleb siin luua õigekirja, grammatika ja stiili korrektorid.

 

2.3. Eestindada elektron-post jm. elektroonilise sidega seotu, nii nagu

personaalarvutitele on loodud eesti klaviatuur ja s^riftid. Senini on see

olnud ainult üksikute entusiastide mure.

 

2.4. Luua tõlkijat abistavad programmid.

 

Need meetmed võivad näida üsna kulukad, aga

iga kapitalist teab, et mõnesse projekti paigutatud raha annab suuremat kasu

kui mujale paigutatud raha. Sama lugu on kultuuri ja keelega: mõne projekti

toetus annab kultuurile ja keelele rohkem tagasi kui mõni teine. Hiina

vanasõna ütleb: paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu. Kirjaoskuse

õpetamise projekt on parem kui mälu treenimise projekt. Trükitööstuse projekt

on parem kui kiirkirja massilise õpetamise projekt. Elektroonilise info- ja

keeletehnoloogia arendamise projekt on parem kui...

 

 

Heiki-Jaan Kaalep

Tiit Roosmaa

 

---------------------------------------------------------------------------

Heiki-Jaan Kaalep

Tartu Ülikool

Tiigi 78 - 233               tel:    430 803

Tartu EE2400                 e-mail: hkaalep@psych.ut.ee

 

Tiit Roosmaa

Tartu Ülikool

Liivi 2                      tel:    430 543

Tartu EE2400                 e-mail: roosmaa@math.ut.ee