Kultuurileht 1998

 

                            Virtuaalne ingliskeelne Eesti

 

                               Virtuaalne Eesti

 

Ma veedan arvuti taga iga päev 8 tundi. No hästi, nädalavahetuseti mitte, aga igal juhul

on see rohkem kui televiisori ees. Ma vaatan ekraani rohkem kui oma naist ja lapsi. Ja ma

ei ole ainus selletaoline. Siinsamas Tartu Ülikoolis on minusuguseid sadu, kui mitte tuhandeid. Üle 

Eesti on neid praegu kümneid tuhandeid, alates Interneti-surfijatest ja lõpetades valuuta-spetsialistidega.

Ja nende hulk suureneb plahvatuslikult. Selles vallas ei pea me kohvipaksu pealt tulevikku

ennustama, piisab lääne poole vaatamisest. Lääne olevik ongi meie tulevik.

 

Euroopa Ühenduses on arvuti ja

tekstiredaktoriga töötavaid inimesi rohkem kui neid, kes töötavad

põllumajanduses. Üle 2/3 tööjõust ehk 100 milj. inimest kasutab oma töös

tekste, jooniseid, graafikuid, mille aluseks oleva füüsilise reaalsusega ei

ole neil mingit kontakti. Informatsioonil põhinevad tegevused on jõukuse

loomise ja jaotamise seisukohalt muutunud keskseiks; USA, Jaapan ja Lääne-

Euroopa on jõudnud info-ühiskonda.

 

Milline on siis see maailm, mida ma Eestis arvuti taga istudes näen? See on

üsna samasugune, nagu Ameerikas! Windows, Word, Netscape ja need teised

ingliskeelsed sõnad. Virtually English!

 

On siiski erinevusi kah. Eesti serverites on WWW-leheküljed ka eesti keeles;

Eesti suuremad lehed ja mitmed ajakirjad on Internetis loetavad. Mitmed konkreetsed

andmebaasirakendused ja infosüsteemid, mis Eestis tehtud, on eestikeelse kasutajaliidesega.

Ja lõpuks Eesti Office, kuigi ingliskeelsete menüüde ja abiinfoga, võimaldab siiski

eesti sõnade õigekirja automaatselt kontrollida.

 

Eesti keel on võrreldes saksa ja prantsuse keelega sama halvas

olukorras - ta ei ole inglise keel. Nende kõigi kasutussfäär on info-ühiskonnas

oluliselt kitsam kui inglise keelel, mis omakorda annab nende keelte

kõnelejatele halvema positsiooni.

 

                       Aeg valida

 

Antud situatsioonile võib reageerida kahel vastandlikul moel. Esiteks võib

proovida oma emakeele jaoks luua info-tehnoloogilisi vahendeid, mis annaksid

selle keele kõnelejatele võrdsed võimalused info-vahetuses osalemiseks, nagu

omal ajal loodi tähestik ja kiri. Aga võib ka loobuda tehnoloogia

kohandamisest, nagu me oleme loobunud katsetest Eestis toota televiisoreid.

Siin on siiski üks nüanss.

 

Keelte arengut ning võistlust ei saa vaadelda lahus tehnoloogia arengust.

Keel, nagu kõik muugi siin evolutsioneeruvas maailmas, on pidevalt

mitmesuguste mõjurite meelevallas ja võistleb konkurentide - teiste keeltega.

Edukamad keeled laiendavad oma areaali ja kasutussfääri. Areaal on keele

ulatus "laiuti", s.t. inimeste arv, kes keelt räägivad. Kasutussfäär on

keele ulatus "sügavuti", s.t. valdkonnad, milles keel käibib - nt. köök,

kool, parlament. Keel, mille kasutussfäär on kitsam kui konkurentidel, ei

suuda oma areaali assimileerimise kaudu suurendada; ennemini see väheneb.

Eesti keel oli sajandeid "köögikeeleks" ja 5% elanikkonnast - baltisakslased -

ei assimileerunudki.

 

Milleks praegu venelasele virtuaalses Eestis eesti keel? Ja milleks eestlasele?

 

Mulle meeldiks, kui Lääne-Euroopa olevik oleks Eesti tulevik ka arvuti-keele

mõttes. Soomes on arvutites soome keel, Saksamaal saksa keel. Euroopa Ühenduses

kehtib põhimõte: kõik keeled on võrdsed, s.t. informatsioon peab olema võrdselt kättesaadav

nii suure kui väikese keele kõnelejale.

 

Ehk paneb turg need asjad paika? Lääne-Euroopas on siiski leitud, et ainult turumõjuritele lootma

jäädes muutuvad saksa ja prantsuse keel teise-, taani ja kreeka keel aga

kolmandajärguliseks. See tekitab raskusi majandusliku koostöö korraldamisel

ja vastuseisu Euroopa integreerumisele. Järelikult tuleb kulutada vahendeid

keeletehnoloogiliseks uurimis- ja arendustööks, seda nii rahvuslike programmide

raames kui raha EÜ siseselt ümber jagades, et tagada väiksemate keelte võrdne

tase suurematega. Enamgi veel: COPERNICUS-projekti raames saavad ka Kesk- ja

Ida-Euroopa riigid osa EÜ rahadest, kui nad koostöös Lääne partneritega oma

keeltele tehnoloogilist tuge soovivad luua. Eestil vastav riiklik programm veel

puudub. Veel üks argument EÜ-sse astumise poolt.

 

Eesti keele kasutuskeskkond peaks olema eesti ühiskonna asi, mitte ainult erafirmade

mängumaa. Kusjuures mängus ei osale ainult Eesti oma firmad. Näiteks  eesti

õigekirjakorrektori tegemisel Eesti Office 95 jaoks konkureerisid üks Eesti ja üks

Soome firma. Seekord võitis Eesti oma. Aga edaspidi, eriti kui EÜ toetab oma

keeletehnoloogia alaseid arendustöid?

 

                      Keeletehnoloogia

 

Tüüpilisemaid rakendused, milleks keeletehnoloogiat vajatakse, on järgmised.

 

1. Automaatsed oigekirja-, grammatika- ja stiilikorrektorid,

mis on lülitatavad igasse teksti- ja dokumendiloomesüsteemi.

 

2. Ulatuslik mitmekeelsete, kogu ühiskonda katvate

arvutiteenuste süsteem. See tähendab, näiteks, et arvuti peab

olema võimeline vastu võtma eesti keeles küsimusi

momendihindadest eri poodides, piletitellimusi, kohtade

reserveerimise korraldusi jm. ülesannete formuleeringuid, andma

nõu, diskuteerima. Ja seejuures hankima vajaminevat infot ka

muukeelsetest andmebaasidest.

 

3. Vahendajasüsteemid, mis tõhustavad inimeste

omavahelist suhtlemist (elektronpostist telekonverentsideni).

Eeskätt tuleks siin nimetada elektronposti, mis on muutunud

asendamatuks näiteks teadlastele, aga on populaarne ka

ärimeeste hulgas. Eestis on elektronpost jõudnud juba ka

paljudesse koolidesse, andes õpilastele võimaluse suhelda

eakaaslastega kogu maailmast.

 

Kirjeldatud programmide realiseerimiseks on keelt ennast vaja

käsitleda ja kirjeldada hoopis teisiti kui inimesele. On vaja

luua formaliseeritud keelekirjeldusi, arvutisõnastikke,

tekstiandmebaase, mida võidaks lülitada suvalisse rakendussüsteemi.

Odavast paberi- ja pliiatsitehnoloogiast muutub niisugune

keelekäsitlus kalliks infotehnoloogia osaks.

 

Sellel on kahtlemata oluline ja märgatav tagasimõju keelele endale. Kuid

enne, kui seda mõju kahjulikuks või

ohtlikukski tembeldada (standardiseerimine!, lihtsustamine!...),

tuleb meeles pidada, et toimimine

infoühiskonnas on üks keele püsimajäämise eeldusi. Ka kiri

tõi kaasa suuri muutusi keelekasutuses võrrelduna kõneldud

keelega, aga kas keeled tervikuna ja neile

baseeruvad rahvuskultuurid jäid sellepärast vaesemaks?

 

Me suhtume üleolekuga pärismaalastesse, kes ei oska lugeda ning on kinni oma

traditsioonilises elulaadis. Aga kas eesti keel suudab üle minna järgmisse

info- ja keeletehnoloogilisse faasi - "paberipõhisest" kultuurist

"arvutipõhisesse"? Kas eesti keel saab kuuluma nende keelte hulka, mille kõnet

arvuti tekstiks muudab ja teksti kõneks; keeleks, milles saab tellida

Prantsusmaalt kaupa või vestelda jaapanlasega, ilma et peaks oskama midagi

muud peale eesti keele, kuna arvuti tõlgib automaatselt?

 

                   Alustama peab kohe

 

Arvutioskus on info-ühiskonnas midagi nii elementaarset ja enesestmõistetavat,

et see ei tohi olla sõltuv inglise keele oskusest, nagu ta praegu Eestis

paraku on. Seega esmajärjekorras tuleks teha järgmist:

 

1. Korraldada konkursse eestikeelse tarkvara loomiseks ning võõrkeelse

kohandamiseks eesti keelele:

 

2.1. Eestindada operatsioonisüsteemide ja laialt kasutatavate

programmipakettide - andmebaasisüsteemide, tabelitöötluse - programmid ja

tõlkida juhendid.

 

2.2. Eestindada dokumenditöötlus. Lisaks olemasolevale õigekirjakorrektorile

tuleb tõlkida menüüd ja juhendid, luua grammatika ja stiili korrektorid.

 

2.3. Eestindada elektron-post jm. elektroonilise sidega seotu, nii nagu

personaalarvutitele on loodud eesti klaviatuur ja ðriftid. Senini on see

olnud ainult üksikute entusiastide mure.

 

2.4. Luua tõlkijat abistavad programmid.

 

Need meetmed võivad näida üsna kulukad, aga

iga kapitalist teab, et mõnesse projekti paigutatud raha annab suuremat kasu

kui mujale paigutatud raha. Sama lugu on kultuuri ja keelega: mõne projekti

toetus annab kultuurile ja keelele rohkem tagasi kui mõni teine. Hiina

vanasõna ütleb: paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu. Kirjaoskuse

õpetamise projekt on parem kui mälu treenimise projekt. Trükitööstuse projekt

on parem kui kiirkirja massilise õpetamise projekt. Elektroonilise info- ja

keeletehnoloogia arendamise projekt on parem kui...

 

Heiki-Jaan Kaalep