English

Konfidentsiaalsuskohustus suulise kõne uurimisrühma salvestus- ja tekstikogu kasutamisel

Konfidentsiaalsuskohustus (27 kb)

1. Kohustun kasutama suulise keele korpuse materjale uurimistöö (täpne pealkiri, juhendaja) _____________ ja sellega seotud artiklite ja ettekannete tegemise otstarbeks, seejärel kohustun minu käes olevad materjalid hävitama.

2. Ilma eelneva eraldi kokkuleppeta korpuse administraatoriga kohustun kasutama ainult litereeritud tekstiosi.

3. Kohustun kasutama tekstides muudetud nimesid tekstilõikude kirjalikul ja suulisel avaldamisel. Litereeritud tekstiosades on muudetud nimed litereeringutes antud. Ilma eelneva eraldi kokkuleppeta korpuse administraatoriga kohustun mitte avaldama neljast kõnevoorust pikemaid tekstilõike. 

4. Salvestustelt omapoolsete litereeringute tegemiseks kohustun sõlmima eelneva kokkuleppe korpuse administraatoriga. Kohustun andma omatehtud litereeringud ka korpuse administraatorile, kes lisab nad üldkasutatavate litereeringute hulka. Juurde lisatakse ka litereerija nimi.

5. Kohustun kasutama omapoolsetes litereeringutes varjunimesid. Asendada tuleb isikunimed, aadressid, asutuste nimed, telefoninumbrid jm inimeste ja organisatsioonide tegelikke andmeid identifitseerida lubavad andmed.

6. Kohustun tagastama salvestused ____________________ (kasutusaeg kuni kuu aega).

7. Kohustun mitte kopeerima salvestusi ega litereeringuid.

8. Kohustun andma korpuse administraatorile üldiseks kasutamiseks isehangitud lisainfo olemasolevate salvestuste kohta.

9. Kohustun mitte andma salvestusi või litereeringuid edasi kolmandatele isikutele ei tsiteerimiseks ega ka niisama kuulamiseks, samuti kohustun neid avalikult mitte esitama.

10. Ilma eelneva eraldi kokkuleppeta korpuse administraatoriga kohustun töötama salvestustega ainult suulise kõne laboris (Liivi 2 – 340).

11. Kohustun informeerima korpuse administraatorit kõigist salvestuste või litereeringutega juhtunud õnnetustest jms, mis muudavad nende kvaliteeti.

12. Kohustun viitama minu kirjalikes ja suulistes tekstides kasutatavate korpusetekstide päritolule järgmisel kujul: viidatud tekstid ja litereeringud on pärit Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna eesti suulise keele korpusest.

Laenutatud salvestused:
Laenutatud litereeringud:
Andmed kasutaja kohta:
        Nimi:
        Aadress:
        Kontakttelefon:

Käesolevaga kinnitan, et olen piisava põhjalikkusega tutvunud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna suulise kõne uurimisrühma salvestus- ja tekstikogu kasutamise tingimustega ning kohustun ülal loetletut täitma:

Nimi:   ___________________________
Allkiri: __________________________
Kuupäev: ________________________