English

Projektid

Rahvusvahelised projektid

Eesti projektid

Sihtfinantseerimine

 1. Arvutuslingvistiliste vahendite väljatöötamine ja rakendamine eesti keele arvutiressursside loomiseks (1998 -2002)
 2. Eesti keele arvutimudelid ja keeleressursid: teoreetilised ja rakenduslikud aspektid (2003-2007)

Eesti Teadusfondi grandid

GFLEE52
Eesti keele tekstide arvutikorpuse loomine (1991-1995) Haldur Õim
GFLEE2394
Eesti keele semantilise andmebaasi koostamine (1996-1999) Haldur Õim
GFLEE3023
Eesti keele morfoloogiline ühestamine süntaksi abi (1997-1999) Heiki-Jaan Kaalep
GFLEE3105
Eesti linnakeele kogumine ja uurimine Tiit Hennoste
MTAT3314
Eesti keele formaalse grammatika väljatöötamine (1998-2000) Tiit Roosmaa
ETF grant 4352
Püsiväljendite andmebaas (2000-2002) H.-J. Kaalep
ETF grant 4467
Eesti keele semantilise ühestaja koostamine (2000-2002) H. Õim
ETF grant 4605
Eesti keele kahetasemelise morfoloogia väljatöötamine ja keele automaattöötluseks vajalike arvutisõnastike koostamine (2001-2003) T. Roosmaa
ETF grant 4555
Eestikeelse dialoogi modelleerimine arvutil) (2001-2003) M. Koit
ETF grant 5534
Tähenduspõhise keeletöötluse ressursid ja töövahendid eesti keele jaoks (2003-2006) H.Õim
ETF 5787
Mitmesõnaliste verbide struktuur eestikeelsetes tekstides (2004-2007) H.-J. Kaalep

Riiklikud sihtprogrammid

Riikliku sihtprogrammi "Eesti keel ja rahvuskultuur" keeletehnoloogia allprojektid

 1. Eesti keele koondkorpuse loomine ja hooldamine. (2000-2003) (H. Õim)
 2. Eesti keele semantiline andmebaas ja ühestaja tekstitöötlussüsteemide osana. (2002-2003)(H. Õim)
 3. Süntaktilise analüüsi ja ühestamise tehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine erinevatele tekstikorpustele. (2003) (T. Roosmaa)
 4. Eesti keele kasutusalade koondkorpuse loomine.(2002-2003) (H.-J. Kaalep)
 5. Morfoloogiliselt märgendatud korpus. (2002-2003)(H.-J. Kaalep)
 6. Dialoogikorpus kui eestikeelse kasutajaliidese alus. (2003)(M. Koit)

Riikliku sihtprogrammi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" (2004-2008) keeletehnoloogia allprojektid:

 1. Eesti keele koondkorpus (K. Muischnek)
 2. Eesti keele lihtlause semantiline analüüs (H. Õim) (2004-2008)
 3. Eestikeelne infodialoog arvutiga (M. Koit)
 4. Masintõlge I (H.-J. Kaalep) (2004-2008)
 5. Mitmesõnaliste verbide ja nende kokku-lahku kirjutamise vigade äratundmine eestikeelsetes tekstides (H.-J. Kaalep)(2004-2008)
 6. Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid (T. Roosmaa)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Fri, 05. September 2008 15:41 EEST.